LCC: wat zijn Life Cycle Costs en hoe berekent u deze? - Sensorfact NL: smart monitoring for the industry (2023)

Inhoudsopgave:

 • Wat is de LCC?
 • Hoe bereken je de LCC?
 • Waar worden de Life Cycle Costs voor gebruikt?
 • Energiebesparende maatregelen
 • LCC en de terugverdientijd
 • De Aanbestedingswet 2012
 • LCC en de LTAP
 • Verlaag Life Cycle Costs met Predictive Maintenance
 • De nummer één tool om Life Cycle Costs te verlagen

Wat is de LCC?

De life cycle cost (LCC) is een maatstaf om de kosten van een investering in kaart te brengen. De LCC houdt rekening met de kosten van ‘kop tot staart’ van een investering. Het gaat dus niet alleen om aanschafkosten, maar ook om voortbrengingskosten en bijvoorbeeld kosten voor sloop of demontage. Bij de LCC wordt net als bij de terugverdientijd de inflatie buiten beschouwing gelaten.

Met de LCC brengt u dus de kosten van een investering volledig in kaart. Het is namelijk niet alleen relevant wat de kosten voor de aanschaf van een investering zullen zijn, maar ook wat de kosten voor het onderhouden en, aan het einde van de cyclus, de kosten voor afbraak zijn. Een investering die lage aanschafkosten met zich meebrengt, zou bijvoorbeeld meer onderhoudskosten met zich mee kunnen brengen.

Voorbeeld: LCC bij twee productiemethoden

Bedrijf A heeft de keuze uit twee productiemethoden. Een milieuonvriendelijke methode kost €100.000, maar met deze methode wordt meer CO2 uitgestoten. Hierdoor moet het bedrijf elk jaar €20.000 aan emissierechten van de ETS kopen. Een milieuvriendelijke methode kost €150.000, maar zorgt ervoor dat bedrijf A maar €10.000 aan emissierechten per jaar nodig heeft. Beide methoden gaan 10 jaar mee. Overige kosten worden voor dit voorbeeld buiten beschouwing gelaten.


Milieuvriendelijke methode: €150.000+€10.000×10=€250.000

Dit voorbeeld laat zien dat ondanks lagere aanschafkosten, de milieuonvriendelijke methode van productie toch minder voordelig is op de lange termijn. De LCC neemt alle kosten in overweging, dus ook de kosten voor de extra uitstoot. Op basis van de LCC komt bedrijf A dus tot een andere keuze dan op basis van een beoordeling van de aanschafkosten van beide methoden.

Hoe bereken je de LCC?

De LCC wordt berekend door alle kosten van een dienst, product of onroerend goed bij elkaar op te tellen. Het gaat om alle kosten voor de aanschaf, het in beheer hebben en de afbraak van het middel. Kosten die vaak worden genoemd zijn:

 • Aanschafkosten (met aftrek van subsidies als de EIA, DEI+ en de MIA)
 • Onderhoudskosten
 • Sloopkosten
 • Uitvoeringskosten
 • Afschrijvingen
 • Kosten voor brandstof
 • Vervangingskosten

Voor de LCC wordt er niet gekeken naar de opbrengsten van een investering, maar naar de kosten ervan. Om goed te kunnen beoordelen of een investering de juiste keuze is, ten opzichte van andere investeringen, dienen ook de opbrengsten in kaart te worden gebracht.

Waar worden de Life Cycle Costs voor gebruikt?

De LCC wordt met name in de bouwsector veel gebruikt om de totale kosten van een gebouw in kaart te brengen, maar ook in de industriële sector wordt deze analyse veel toegepast. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen en energiebesparende maatregelen aan de hand van de LCC worden geanalyseerd.

Vaak hebben ondernemers keuze uit tal van verschillende opties voor bouwprojecten of energiebesparende maatregelen, met verschillende levensduren en onderhoudskosten. Met de LCC kunnen deze totaal verschillende mogelijkheden toch goed met elkaar vergeleken worden. Zo kan er een onderbouwde keuze voor de meest doelmatige oplossing worden gemaakt.

Energiebesparende maatregelen

Door energiebesparende maatregelen toe te passen, kan bij een gebouw de Life Cycle Cost worden teruggebracht. Zo kan de Life Cycle Cost ook nadat het gebouw af is nog omlaag gaan. Door een gebouw goed te isoleren wordt er bijvoorbeeld minder energie verbruikt om het te verwarmen. Tijdens de levensduur van een gebouw kan de LCC dus nog verminderen.

LCC en de terugverdientijd

De LCC hangt sterk samen met de terugverdientijd, maar is vaak behoorlijk veel uitgebreider. Daardoor vinden veel mensen ook dat de LCC niet de tijd en moeite waard is om te investeren. Veel onderzoekers stellen echter dat een uitgebreide life cycle cost analysis (LCCA) het beste criterium is om een bedrijfsmiddel of gebouw mee te beoordelen.

De discussie over de LCC gaat vaak over de vraag hoe breed de analyse moet zijn. Bij andere analysemethoden, zoals de Whole-Life Costing, worden ook externe effecten meegenomen. Dit is bijvoorbeeld de schade aan het milieu, maar dit soort effecten zijn niet altijd uit te drukken in geld.

De Aanbestedingswet 2012

De LCC speelt ook een rol in Nederlandse wetgeving, namelijk de Aanbestedingswet in 2012. Volgens deze wet dient een overheidsinstelling een deal te sluiten met de aannemer met het economisch meest voordelige contract. Dit omdat de overheid natuurlijk publieke middelen besteedt en hier zou zuinig mogelijk mee moet omgaan.

Als er bijvoorbeeld een bouwproject door de overheid wordt gestart, vraagt zij verschillende voorstellen aan verschillende aannemers. Deze worden vervolgens getoetst op economische voorwaarden. De voorstellen worden beoordeeld op de zogenoemde ‘gunningscriteria’:
1. Beste prijs-kwaliteitverhouding
2. Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten (LCC);
3.De laagste prijs.

De LCC is dus één van de criteria waar de overheid op moet beoordelen met welke aannemer het in zee gaat.

De Aanbestedingswet uit 2012 gaat ook in op wat die LCC dan zijn. Deze worden als volgt gedefinieerd:
Levenscycluskosten hebben betrekking op de volgende kosten gedurende de levenscyclus van een product, dienst of werk:

 1. kosten gedragen door de aanbestedende dienst of andere gebruikers, zoals kosten in verband met de verwerving, gebruikskosten, onderhoudskosten en kosten volgend uit het einde van de levenscyclus;
 2. kosten toegerekend aan externe milieueffecten, die verband houden met het product, de dienst of het werk gedurende de levenscyclus, mits hun geldwaarde kan worden bepaald en gecontroleerd.

Het gaat dus niet alleen om kosten voor het gebruik, de aanschaf of de afbraak van het product, maar ook om kosten met betrekking tot milieueffecten. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten voor emissierechten zijn, zoals in het eerder gegeven voorbeeld.

LCC en de LTAP

LCC wordt vaak in verband gebracht met de LTAP (Lange Termijn Asset Planning). Hoewel beide begrippen sterk samenhangen, zijn ze zeker niet helemaal hetzelfde. De LTAP is een hulpmiddel dat inzicht geeft in het in stand houden of vervangen van verschillende onderdelen.

In het geval van een huis bijvoorbeeld, kan de LTAP inzicht geven in wanneer bijvoorbeeld de cv-ketel vervangen moet worden door een warmtepomp. Ook laat de LTAP zien wat deze maatregelen gaan kosten. Waar de LCC dus puur om het berekenen van de kosten gaat, is de LTAP een plan met de verschillende onderhoudsmaatregelen die in de toekomst zullen moeten worden getroffen.

Verlaag Life Cycle Costs met Predictive Maintenance

Eén van de vele manieren om de LCC van uw assets naar beneden te brengen is het werken met Predictive Maintenance (PdM). Bij predictive maintenance wordt door middel van sensoren en algoritmen voorspeld wanneer onderhoud aan een apparaat nodig is. Op deze manier wordt er nooit te vroeg onderhoud gepleegd (als het nog niet nodig is), maar ook niet te laat (als de machine het al begeven heeft).

Doordat het onderhoud altijd op exact het juiste moment ingepland én gepleegd wordt worden onderhoudskosten bespaard, is er minder downtime en gaan apparaten langer mee. Hierdoor nemen ook de Life Cycle Costs van apparaten af.

Liefst 95% van de bedrijven die Predictive Maintenance gebruiken ervaren verbetering na het implementeren ervan. Apparaten die met PdM onderhouden worden gaan 20% langer mee.

De nummer één tool om Life Cycle Costs te verlagen

Bij Sensorfact hebben wij de nummer één tool voor predictive maintenance. Met onze trillings-, warmte- en stoomsensoren maken we de status van uw apparaten inzichtelijk. Onze algoritmen analyseren de data en vertellen u wanneer onderhoud noodzakelijk is. Zo verlaagt u de Life Cycle Costs van uw assets.

Het grootste nadeel van predictive maintenance is zoals gezegd de hoge kosten voor de investering. Daar hoeft u zich bij ons geen zorgen om te maken: wij werken met onze sensoren volgens een abonnementsmodel. Hierdoor betaalt u per maand en komt u niet in één keer voor een hoge rekening te staan.

Naast predictive maintenance zijn wij ook gespecialiseerd inenergiemanagement. Onze sensoren meten het energieverbruik van uw machines en onze algoritmen stellen besparingen voor. Met eenenergieadvies van onze experts bespaart u tot wel 15% op de energierekening!

Bent u geïnteresseerd in onze producten? Neem dancontactmet ons op.

FAQs

What costs are included in life cycle costing? ›

Life-cycle costing (LCC) means considering all the costs that will be incurred during the lifetime of the product, work or service:
 • Purchase price and all associated costs (delivery, installation, insurance, etc.)
 • Operating costs, including energy, fuel and water use, spares, and maintenance.

How the life cycle cost LCC is calculated? ›

LCC = C+PV Recurring – PV Residual Value

LCC is the life cycle cost. C is the 0-year construction cost. PV recurring is the present value of all recurring cost.

What sources of cost data are available for life cycle costing? ›

Available sources of life-cycle information include the HAPM Component Life Manual and BCIS's Life Expectancy of Building Components. Unfortunately the ranges provided for the life-spans of components are very wide.

How do you calculate life cycle cost of equipment? ›

Life Cycle Cost for the system and equipment to be evaluated equals the sum of the following cost elements: • Capital Cost. Operating Cost. Cost of Deferred Production. = The total standard deviation.

How do you prepare a life cycle cost? ›

Life cycle costing calculation generally involves adding six types of costs; purchase costs, maintenance costs, operational costs, financing costs, depreciation costs, and end-of-life costs. The summation of these costs gives the life cycle costing value.

What is the formula for calculating lifespan laundering cost? ›

The formula is relatively simple: first, price is divided by life expectancy, and the weight of the item is multiplied by the laundry cost per pound. Cost per use can then be calculated by adding the two results together.

How do you calculate life cycle number? ›

How do I calculate my life-path number? Basically, take your date of birth's numerical value, add all those digits together by category (year, month, day), and keep adding each of those digits together until you finally end up with a single digit.

What is life cycle costing in simple words? ›

Lifecycle costing is the maintenance of physical asset cost records over entire asset lives. This means decisions around the acquisition, use or disposal of assets can be made in a way that achieves the optimum asset usage at the lowest possible cost to the entity.

What is the most commonly used method of cost estimating? ›

The most commonly used method in three-point estimation technique uses the Program Evaluation and Review Technique (PERT) model. Three types of estimates are determined before using their average to arrive at the average cost estimate.

What is the purpose of Lcce? ›

A LCCE attempts to identify all the costs of an acquisition program, from its initiation through disposal of the resulting system at the end of its useful life and to properly phase, or spread, the costs for inclusion in budget submission documents.

What are the 4 types of costs that are used to create your costing document? ›

Costs are broadly classified into four types: fixed cost, variable cost, direct cost, and indirect cost.

How do you calculate lifetime cost? ›

Lifetime value calculation – The LTV is calculated by multiplying the value of the customer to the business by their average lifespan. It helps a company identify how much revenue they can expect to earn from a customer over the life of their relationship with the company.

How do you calculate the life cycle of a product? ›

As mentioned above, there are four stages in a product's life cycle - introduction, growth, maturity, and decline – but before this a product needs to go through design, research and development. Once a product is found to be feasible and potentially profitable it can be produced, promoted and sent out to the market.

How do you calculate LCC in Excel? ›

Type "=B2*0.2" into cell "B11." Press the "Enter" key. Type "=SUM(B2:B11)" into cell "B12." Press the "Enter" key to calculate LCC value of the product..

What are the basic steps in a life cycle? ›

Throughout each of these types of life cycles, there is a development, maturity, and decline phase.

What is lowest life cycle cost? ›

Lowest life-cycle cost (LCC) is the most straightforward and easy-to-interpret measure of economic evaluation. Some other commonly used measures are Net Savings (or Net Benefits), Savings-to-Investment Ratio (or Savings Benefit-to-Cost Ratio), Internal Rate of Return, and Payback Period.

What are 2 considerations of life cycle costs? ›

It takes into consideration all costs including first costs, such as capital investment costs, purchase, and installation costs; future costs, such as energy costs, operating costs, maintenance costs, capital replacement costs, financing costs; and any resale, salvage, or disposal cost, over the life-time of the ...

How is BLS calculated? ›

This is done by calculating, for each demographic category, the ratio of the civilian noninstitutional population of the base year to the Census resident population projection. This ratio is then applied to Census resident population projection years to determine the BLS population in the projected year.

How much does it cost to wash and dry? ›

Average costs to wash a load of laundry range from $1.50 to $4.00, with the national average hovering right around $2.00 (source). The cost of drying a load of laundry is very similar, though it typically depends on the amount of time it takes for the clothes to dry.

What are the 4 phases of linen control? ›

Linen control is carried out in four phases:

Routine checking of linen for appearance and hygiene standards. Quantity control of daily flow of linen stock/Linen exchange procedure • Stocktaking or physical inventory of linen • Proper documentation of linen through master linen inventory control sheet.

What is my numerology life path number? ›

To find your Life Path Number, simply reduce the digits of your full birth date until you reach a single-digit number—excluding 11, 22, and 33, which are considered Master Numbers (we'll get back to this). This number is your Life Path Number.

What is the number 7 in numerology? ›

The number 7 represents wholeness and perfection in numerology (both Physical and Spiritual) This number is associated with ascension and a life free of obstacles in various cultures.

What is a lifecycle explain? ›

Life Cycles: A life cycle is the sequence of biological changes that occurs as an organism develops from an egg into an adult until its death. The life cycles of many species are synchronized with the life cycles of other species and the seasons.

What is a life cycle example? ›

A life cycle ends when an organism dies. In general, plants and animals go through three basic stages in their life cycles, starting as a fertilized egg or seed, developing into an immature juvenile, and then finally transforming into an adult.

Why is life cycle cost important? ›

Life cycle costing is important because it then helps facilities managers appreciate the full or total cost of ownership of any equipment or asset even before they make the decision to procure it.

What does a life cycle include? ›

Life Cycles: A life cycle is the sequence of biological changes that occurs as an organism develops from an egg into an adult until its death. The life cycles of many species are synchronized with the life cycles of other species and the seasons.

Do life cycle costs include total ownership costs? ›

Life Cycle Costing (LCC) is a technique to establish the total cost of ownership. It is a structured approach that can assist management in the selection process. It can take into account any costs that the selection team feels are appropriate.

What is included in whole life costing? ›

Whole life costing is an investment appraisal and management tool which assesses the total cost of an asset over its whole life. It takes account of the initial capital cost, as well as operational, maintenance, repair, upgrade and eventual disposal costs.

What is included in a life cycle analysis? ›

Life cycle analysis (LCA) is a method used to evaluate the environmental impact of a product through its life cycle encompassing extraction and processing of the raw materials, manufacturing, distribution, use, recycling, and final disposal.

What are two types of life cycles called? ›

There are three types of life cycles: Haplontic life cycle, Diplontic life cycle and Haplodiplontic life cycle.

What is the purpose of a life cycle? ›

A life cycle approach can help us make choices. It implies that everyone in the whole chain of a product's life cycle, from cradle to grave, has a responsibility and a role to play, taking into account all the relevant impacts on the economy, the environment and the society.

What are the two types of life cycles? ›

Summary. A life cycle is the sequence of stages an organisms goes through from one generation to the next. Organisms that reproduce sexually can have different types of life cycles, such as haploid or diploid life cycles.

What is the purpose of a life cycle cost? ›

Life-Cycle Cost Analysis (LCCA) Method. The purpose of an LCCA is to estimate the overall costs of project alternatives and to select the design that ensures the facility will provide the lowest overall cost of ownership consistent with its quality and function.

What is the difference between life cycle cost and whole life cost? ›

Broadly, life cycle costs are those associated directly with constructing and operating the building; while whole life costs include other costs such as land, income from the building and support costs associated with the activity within the building.

Do you have to pay monthly for whole life insurance? ›

Whichever method you elect, this type of policy is paid in full, remains in force, and no longer require you to pay any premiums. It offers numerous benefits, too. One of the main benefits is that it offers coverage for an individual's entire life.

How long do you pay for whole life? ›

There are 2 main types of permanent life insurance: traditional whole life insurance and universal life insurance. With a traditional whole life insurance policy, you'll pay a fixed premium for the entire length of your policy, meaning your required premium payments will never go up.

How much does 100k whole life insurance cost? ›

A $100,000 whole life policy will probably cost between $100-$1000 monthly depending on various factors such as your age. Life insurance pricing is based on your actual age, gender, lifestyle, health, tobacco usage, and coverage amount.

How long does a life cycle assessment take? ›

A properly rigorous LCA can take six months or more to do, but an estimated LCA can take hours. As above, remember rough analyses can have huge uncertainties (such as 30%, 50%, often 100% or more, per datapoint). Only trust large differences until you have more precise analyses.

What are the two main types of life cycle assessments? ›

There are two fundamental types of LCA data–unit process data, and environmental input-output (EIO) data.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 03/19/2023

Views: 6430

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.